2017-08-23

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMACJA

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje, że od sierpnia 2017 r. rozpoczyna się ponowne kwalifikowanie osób do przyznania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) , Podprogram 2017 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) .

Pomoc w ramach PO PŻ będzie kierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (dot. programu 2017).

      Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały i intensywny.
Tutejszy GOPS Brzyska kwalifikować będzie osoby do pomocy żywnościowej, wydając w tym celu odpowiednie skierowania na  druku stanowiącym załącznik nr 5 do wytycznych IZ.

       W związku z powyższym wszystkie osoby, które spełniają wymogi formalne i prawne warunkujące przyznanie pomocy w ramach Programu proszone są o kontakt z tut. GOPS od pon. do pt. w godz. od 7.00 do 15.00.

      Wszelkie informacje na temat PO PŻ oraz dokumenty z nim związane, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Pomoc Społeczna/Programy/ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 POPŻ/Wytyczne/Podprogram 2017-Aktualne materiały/Wytyczne 2017.

Pomoc żywnościowa - informacje.